Phòng dịch vụ

là đầu mối kết nối các đơn vị, tổ chức trong hệ sinh thái để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng.

Phòng Tổ chức sự kiện

tổ chức các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm thúc đẩy tinh thần, nhận thức của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam; đầu mối tổ chức các kỳ thi Khởi nghiệp sáng tạo do Trung tâm tổ chức.

Phòng Đối ngoại

xây dựng quan hệ, kết nối với các tổ chức trong nước và quốc tế; kêu gọi
tài trợ cho các sự kiện, hoạt động của sYs; hỗ trợ phòng vốn và tài chính kêu
gọi đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp

Phòng Hỗ trợ vốn, đầu tư tài chính

làm việc với các nhà đầu tư, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài
nước; sử dụng nguồn vốn của các quỹ hỗ trợ, đầu tư khởi nghiệp để triển khai
các hoạt động tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp.

Phòng Hỗ trợ chính sách, pháp lý

làm việc với các cơ quan chính sách; cập nhật các thông tin mới nhất về
các thủ tục hành chính, chính sách, ưu đãi của nhà nước dành cho cộng đồng khởi
nghiệp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp, tổ chức các chương
trình đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo theo chương trình hoạt động của Trung tâm.

Văn phòng

phụ trách điều hành chung và các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của ban Giám đốc.