HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Mr. Lê Quốc Phong

Giữ trọng trách Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, anh Lê Quốc Phong đã và đang dẫn dắt phong trào Thanh niên Sinh viên toàn quốc trên mọi mặt trận dành cho tuổi trẻ. Thấm nhuần đường lối, chủ trương phát triển kinh tế quốc gia với vị trí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, anh đã sớm định hướng cho các hoạt động qui mô quốc gia trong thanh niên, sinh viên theo Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Phát triển Lực lượng Kinh tế Tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Mr. Nguyễn Phi Long

Với vai trò Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ước nguyện của anh Nguyễn Phi Long là khơi dậy đam mê kinh doanh, tạo dựng và phát triển được một lực lượng thanh niên giàu sức Sáng tạo, biến sức mạnh của phong trào thành những Giá trị hữu ích cho xã hội, cộng đồng và thúc đẩy kinh tế quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 35/ NQ-CP về Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020. Qua việc Ký quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs), anh đã chính thức xây dựng một mô hình hợp tác công tư nhằm huy động các nguồn lực từ Doanh nghiệp Doanh nhân Tư nhân và các cá nhân, tổ chức giỏi Chuyên môn để tổ chức các hoạt động Hỗ trợ Cộng đồng Thanh niên Khởi nghiệp trong đó đặc biệt chú trọng đến Khởi nghiệp Sáng tạo, ứng dụng Công nghệ mới.

Ms. Nguyễn Thị Thu Vân

Với vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên với hệ thống Thanh niên cơ sở đến từng xã, phường, thôn, bản, chị Nguyễn Thị Thu Vân đang nỗ lực hết sức để khai thác tối đa sức mạnh, năng lực Sáng tạo trong thanh niên để tạo ra những giá trị thiết thực giải quyết các nhu cầu bức thiết trong xã hội. Sự năng động, quyết đoán và tinh thần hỗ trợ phát triển phụ nữ làm kinh tế của chị Thu Vân đang phát huy mạnh mẽ và hiệu quả trên cương vị trực tiếp chỉ đạo vận hành công tác Hỗ trợ Thanh niên Khởi Nghiệp toàn quốc với các Chương trình, Dự án cụ