Tổ chức, đào tạo

Tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh, có kế hoạch kinh doanh tốt với mong muốn được khởi dự kinh doanh riêng.

Leave a comment

Gọi ngay cho chúng tôi!